Podmienky používania

MultiAppsFactory KFT. (sídlo: 1024 Budapest, Margit körút 57 2/5, DIČ: 26278823241;, IČO: 01 09 357239, vedený v registri Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), ďalej ako MyOnlineRadio.sk, sa zaväzuje udržiavať dôveru používateľov web stránky. Pri používaní webovej stránky platia nasledovné pravidlá.

Akceptovateľné používanie

Používateľ má právo preštudovať si webovú stránku a kde je to umožnené, môže pridávať rôzne materiály, otázky, posty a multimediálny obsah (napr. obrázky, videá).

Používanie webovej stránky ani pridaný obsah, nesmú byť ilegálneho charakteru, urážlivé ani hanebné. Počas používania prosíme, aby:
(a) ste neporušovali osobné práva inej osoby;
(b) ste neporušovali žiadne autorské práva inej osoby alebo subjektu;
(c) ste neuvádzali ( ani v súvislosti s MyOnlineRadio.sk) žiadne urážlivé, pornografické, rasistické, nenávistné, násilné alebo burcujúce príspevky, resp. vyjadrenia;
(d) ste nenahrávali súbory obsahujúce vírusy alebo iné bezpečnostné riziká, ktoré by mohli spôsobiť problém s fungovaním webstránky a
(e) ani žiadnym iným spôsobom neohrozovali fungovanie webstránky.

MyOnlineRadio.sk si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek protiprávny alebo nevhodný obsah.

Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je zverejnené na webovej stránke a vzťahuje sa na všetky osobné údaje alebo materiály. Podrobnejšie informácie nájdete na tu

Práva viažuce sa k autorskému právu

3.1 Obsah zverejňovaný stránkou MyOnlineRadio.sk
MyOnlineRadio.sk disponuje autorským právom k obsahu publikovaného stránkou MyOnlineRadio.sk alebo v jej mene ( napr. texty, obrázky) ako aj k súvisiacim autorským právam, ochranným známkam alebo inému duševnému vlastníctvu, ktoré sú zverejňované na webstránke so súhlasom vlastníka, resp. oprávnenej osoby.

Používateľ je oprávnený vytvárať kópie z obsahu zverejneného na webstránke len pre vlastné účely (t.j. nie s cieľom komerčného použitia). Toto právo je podmienené tým, že Používateľ daný obsah nijakým spôsobom nepozmení a prihliadne na práva viažuce sa k duševnému vlastníctvu, ako aj k vyhláseniu o autorských právach ohľadom daného zverejneného obsahu.

3.2 Obsah zverejnený Používateľmi
Používateľ vyhlasuje, že je autorom ním zverejnených príspevkov alebo disponuje právami k nim (súhlasom vlastníka autorských práv k obsahu), ako aj právom a súhlasom na zverejnenie daného obsahu na webstránke ( napr. obrázky, videá, hudba).

Používateľ súhlasí, že obsah ktorý zverejní na webstránke nebude považovaný za súkromný, resp. dôverný a taktiež udeľuje stránke MyOnlineRadio.sk súhlas na používanie ( najmä šírenie, kopírovanie, zdieľanie, vysielanie a uverejňovanie) daného obsahu na komerčné a obchodné účely bez nároku na autorskú či licenčnú odmenu. Tento súhlas je časovo neobmedzený a platí na celom svete.


Webstránka MyOnlineRadio.sk môže o použití tohto materiálu rozhodnúť na základe vlastného uváženia a je možné, že MyOnlineRadio.sk použije už modifikovaný obsah alebo podobný obsah pochádzajúci z iných zdrojov, kedy vlastníkom autorských práv alebo oprávneným v súvislosti s obsahom je MyOnlineRadio.sk resp. iný oprávnený.

Zodpovednosť

MyOnlineRadio.sk vykonáva všetky úkony v záujme zabezpečenia presnosti materiálov nachádzajúcich sa na webstránke, aby sa vyhlo nedorozumeniam. MyOnlineRadio.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za priame (napr. poškodenie počítača) alebo nepriame ( napr. ušlý zisk) škody spôsobené nepresnými informáciami, chybami, nedostupnosťou webstránky alebo inými udalosťami. Používateľ akceptuje, že materiály nachádzajúce sa na webstránke bude používať výlučne na vlastnú zodpovednosť.

Webstránka MyOnlineRadio.sk obsahuje odkazy odkazujúce na iné webové stránky. MyOnlineRadio.sk nekontroluje, nezodpovedá a nemusí bezpodmienečne podporovať webstránky tretích strán, preto nezodpovedá za ich obsah, presnosť a funkčnosť. Z tohto dôvodu odporúčame Používateľovi oboznámiť sa a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov a informácie o autorských právach navštívených webstránok.

V prípade, že Používateľ prevádzkuje externú webstránku a má záujem pridať odkaz na MyOnlineRadio.sk je to povolené okrem prípadov, kedy Používateľ chce pridať presnú URL adresu ( napr. používanie deeplinkov je zakázané) úvodnej stránky tejto webstránky a v žiadnom prípade sa to nemôže javiť ako keby bol podporovaný alebo nejako súvisel s MyOnlineRadio.sk. „Framing“ alebo podobné riešenia sú zakázané. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby link odkazujúci na webstránku bol otváraný v novom okne.

Kontakty

Prevádkovateľom tejto webstránky je MultiAppsFactory KFT. (sídlo: 1024 Budapest, Margit körút 57 2/5, DIČ: 26278823241;, IČO: 01 09 357239, vedený v registri Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo pripomienky ohľadom webovej stránky, kontaktuje nás prostredníctvom niektorého z našich kontaktov: (i) e-mailom na info[kukac]myonlineradio.sk, (ii) telefonicky +36305568365 alebo poštou (iii) Maďarsko, 1024 Budapest, Margit körút 57 2/5

Zmeny

MyOnlineRadio.sk si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok používania. V záujme získania prehľadu o týchto podmienkach používania a prípadných nových informáciách odporúčame pravidelné návštevy tejto stránky.

Právne východiská a súdna právomoc

Webstránka bola vytvorená výlučne pre používateľov na Slovensku. MyOnlineRadio.sk nezaručuje, že informácie a materiály nachádzajúce sa na webstránke sú mimo Slovenska dostupné alebo relevantné.

Používateľ používaním webstránky súhlasí s tým, že pri riešení sporov alebo nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich s používaním webstránky, bude východiskom maďarské právo. V prípade súdnych sporov sú oprávnené rozhodovať súdy v Maďarsku.

Používateľ navštívením a používaním webstránky súhlasí s uvedenými Podmienkami používania.

Posledné uprávy: 26.10.2020